Trại TIẾN BƯỚC II - Tháng 7, 2013

Được tổ chức vào các ngày 5, 6, và 7 tháng 7 năm 2013 tại tiểu bang Washington, Hoa Kỳ

Lake Sammamish State Park
2000 NW Sammamish Rd.  
Issaquah, Washington, 98027 - USA
(Map)