Trại TIẾN BƯỚC III - ngày 1, 2, 3, và 4 tháng 7 năm 2017

Trại TIẾN BƯỚC III - Tháng 7, 2017


Được tổ chức vào các ngày 1, 2, 3, và 4 tháng 7 năm 2017 tại tiểu bang California, Hoa Kỳ

Balboa Camp - San Diego
1207 Upas Street, San Diego, California - USA
(Map)


Ċ
Hai Binh's Family,
Jun 13, 2017, 10:56 AM
Ċ
Hai Binh's Family,
Jun 13, 2017, 10:45 AM
Ċ
Hai Binh's Family,
Jun 13, 2017, 11:00 AM
Ċ
Hai Binh's Family,
Jun 13, 2017, 11:00 AM
Comments