Tin Tức

Trại Hè TIẾN BƯỚC III - Ngày 1, 2, 3, 4 tháng 7 năm 2017

posted Jun 13, 2017, 11:12 AM by Hai Do

Phân Ưu G/Đ Nữ Cựu Phó Trị Sự LÊ THỊ CHIỂU

posted Jun 13, 2017, 10:28 AM by Hai Do

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn, Thân Mẫu của Hiền Huynh Ngô Khắc Vũ,

Hộ Vụ Thánh Thất San Jose, là:

 Cựu Phó Trị Sự LÊ THỊ CHIỂU

Đã qui vị vào lúc....

Minh Định Lập Trường

posted Dec 13, 2016, 10:18 AM by Hai Do   [ updated Dec 13, 2016, 10:22 AM ]

Quan Điểm

posted Sep 3, 2016, 6:49 AM by Hai Do   [ updated Sep 3, 2016, 6:55 AM ]

Trích Yếu: V/v Bài tham luận "Trở về nguồn theo dòng chính của Đạo" và 
Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại kỳ 8
Ngày 4 tháng 9, 2016 nhằm ngày 4 tháng 8 năm Bính Thân
Tại Thánh Thất Houston, 841 South Breeze, Houston Texas

Chi tiết bài Quan Điểm

Thông Báo V/v ĐH BTĐ, ĐHCQĐDCĐHN

posted Sep 3, 2016, 6:41 AM by Hai Do   [ updated Sep 3, 2016, 6:45 AM ]

Phân Ưu G/Đ của Nữ Chánh Trị Sự NGUYỄN HUỲNH CÚC

posted Feb 5, 2016, 12:37 AM by Hai Do

Tin buồn, Hiền Thê của Hiền Huynh Hiền Tài Nguyễn Thừa Long...

Đại Hội 8 - Thông Báo - Học Bổng Đại Đạo Thanh Niên Hội 2016

posted Jan 22, 2016, 7:59 PM by Hai DoHọc Bổng Đại Đạo Thanh Niên Hội – Hải Ngoại nhằm khích lệ tinh thần và một chút tài chánh để khuyến khích những thành viện hiểu biết những căn bản của Đại Đạo Thanh Niên Hội, và có lý tưởng phục vụ cho gia đình, học đường, và xã hội...

1-10 of 64