Tin Tức

Thông Báo - Đại Hội 10 - Dời Sang Năm 2021

posted Apr 6, 2020, 10:07 PM by Hai Binh's Family

Trại Hè TIẾN BƯỚC IV - Ngày 5, 6, và 7 Năm 2019

posted Jun 11, 2019, 8:17 AM by Hai Binh's Family   [ updated Jun 11, 2019, 8:19 AM ]

Thông Báo Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới kỳ 9

posted May 29, 2018, 9:53 AM by Hai Binh's Family


Địa điểm: Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Wichita, Kansas
5505 North Armstrong Street
Wichita, KS 67204
United States


Thời gian: Sau Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, vào ngày 6, 7, và 8 tháng 7 năm 2018

Trang nhà Đại Hội 9

Phân Ưu G/Đ Nữ Cựu Phó Trị Sự LÊ THỊ CHIỂU

posted Jun 13, 2017, 10:28 AM by Hai Binh's Family

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn, Thân Mẫu của Hiền Huynh Ngô Khắc Vũ,

Hộ Vụ Thánh Thất San Jose, là:

 Cựu Phó Trị Sự LÊ THỊ CHIỂU

Đã qui vị vào lúc....

Minh Định Lập Trường

posted Dec 13, 2016, 10:18 AM by Hai Binh's Family   [ updated Dec 13, 2016, 10:22 AM ]

Quan Điểm

posted Sep 3, 2016, 6:49 AM by Hai Binh's Family   [ updated Sep 3, 2016, 6:55 AM ]

Trích Yếu: V/v Bài tham luận "Trở về nguồn theo dòng chính của Đạo" và 
Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại kỳ 8
Ngày 4 tháng 9, 2016 nhằm ngày 4 tháng 8 năm Bính Thân
Tại Thánh Thất Houston, 841 South Breeze, Houston Texas

Chi tiết bài Quan Điểm

Thông Báo V/v ĐH BTĐ, ĐHCQĐDCĐHN

posted Sep 3, 2016, 6:41 AM by Hai Binh's Family   [ updated Sep 3, 2016, 6:45 AM ]

ĐĐTNH Mừng Xuân Bính Thân 2016 Online

posted Feb 5, 2016, 12:46 AM by Hai Binh's Family

Phân Ưu G/Đ của Nữ Chánh Trị Sự NGUYỄN HUỲNH CÚC

posted Feb 5, 2016, 12:37 AM by Hai Binh's Family

Tin buồn, Hiền Thê của Hiền Huynh Hiền Tài Nguyễn Thừa Long...

1-10 of 67