Tin Tức

Thông Báo - Thành Phần Nhân Sự Ban Điều Hành ĐĐTNH-HN 2014-2016

posted Nov 27, 2014, 8:32 AM by Hai Do

Đặc San ĐĐTNH Kỳ 6

posted Mar 24, 2014, 2:18 PM by Hai Do   [ updated Mar 25, 2014, 2:29 PM ]

Xin giới thiệu đến quý HTĐM quyển Đặc San Đại Đạo Thanh Niên Hội Kỳ 6 vừa được phát hành mùa Xuân 2014.


Phân Ưu Gia Đình H/H Phạm Văn Giáo

posted Mar 17, 2014, 2:19 PM by Hai Do   [ updated Mar 17, 2014, 2:22 PM ]


Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại thành kính chia buồn cùng Trưởng Phạm Huấn và tang gia hiếu quyến. Xin nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát bố hóa độ rỗi chơn linh hiền huynh PHẠM VĂN GIÁO sớm được siêu thăng về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Chúc Mừng Nguyễn Vũ và Guo Fei

posted Mar 17, 2014, 2:08 PM by Hai Do


Mến chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc!

Phân Ưu Gia Đình Cựu CTS ĐỖ DANH DỰ Đã Qui Vị

posted Mar 17, 2014, 1:50 PM by Hai Do   [ updated Mar 17, 2014, 2:21 PM ]

Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại thành kính chia buồn cùng Trưởng Đỗ Thanh Hải cùng tang gia hiếu quyến. 
Xin nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát bố hóa độ rỗi chơn linh hiền huynh ĐỖ DANH DỰ 
sớm được siêu thăng về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, cao thăng thiên vị.

Phân Ưu Hiền Huynh Cựu CTS Phan Văn Hồ đã qui vị

posted Nov 14, 2013, 7:28 AM by Hai Do

Poster

Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến. 
Xin nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát bố hóa độ rỗi chơn linh hiền huynh Phan Văn Hồ 
sớm được siêu thăng về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, cao thăng thiên vị.

Phân Ưu đến Hiền Tỷ Lê Ngọc Điệp và Tang Quyến

posted Sep 20, 2013, 7:05 AM by Hai Do

Đại Đạo Thanh Niên Hội- Hải Ngoại thành kính chia buồn cùng 
Hiền Tỷ Lê Ngọc Điệp và tang quyến.

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Đức Địa Tạng Vuong Bồ Tát bố hóa 
độ rỗi chon linh Ngài Thừa Sử Lê Quang Tấn sớm đuợc siêu thăng, 
yên nghỉ noi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, và đuợc cao thăng Thiên Vị.

1-10 of 56