Tin Tức‎ > ‎

Phân Ưu Hiền Huynh Cựu CTS Phan Văn Hồ đã qui vị

posted Nov 14, 2013, 7:28 AM by Hai Do
Poster

Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến. 
Xin nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát bố hóa độ rỗi chơn linh hiền huynh Phan Văn Hồ 
sớm được siêu thăng về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, cao thăng thiên vị.
Comments