Tin Tức‎ > ‎

Thông Báo Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới kỳ 9

posted May 29, 2018, 9:53 AM by Hai Binh's Family

Địa điểm: Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Wichita, Kansas
5505 North Armstrong Street
Wichita, KS 67204
United States


Thời gian: Sau Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, vào ngày 6, 7, và 8 tháng 7 năm 2018

Trang nhà Đại Hội 9
Comments