Đại Hội‎ > ‎

Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới kỳ 6


Địa điểm: Thánh Thất Cao Đài Houston - Texas

Thời gian: Lễ Lao Động Hoa Kỳ, vào ngày 1 và 2 tháng 9 năm 2012
(nhằm ngày 16 và 17 tháng 7 năm Nhâm Thìn)

"DẤN THÂN VÌ ĐẠO, PHỤC VỤ NHƠN SANH"Đại Hội 6 Blog  Đại Hội 6 on Youtube