Tổ Chức‎ > ‎

Ban Điều Hành - 2012-2014
 Ban Chấp Hành
(The Executive)
 
Hội Đồng Quản Trị
(Board of Directors)
 
 Hội Trưởng
(President)
 Nguyễn Kim Thế VinhChủ Tịch
(Chairman)
 Ngô Thiện Đức 
 Phó Hội Trưởng Nội Vụ
(Vice President Internal Affairs)
Trương Nguyễn Đăng Khoa,
Hồ Thi
Phó Chủ Tịch
(Vice Chairman)
 
 Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ
(Vice President External Affairs)
Lê Tuấn AnhPhó Chủ Tịch
(Vice Chairman)
 
 Tổng Thư Ký
(General Secretary)
Đỗ Thanh HảiThư Ký
(Secretary)
 
 Thủ Quỹ
(Treasurer)
Võ Thị Hồng HoaThủ Quỹ
(Treasurer)
 
    
Trưởng Ban Văn-Hóa Xã-Hội
(Chief Commissioner of Cultural and Social Committee)
******Ủy Viên 
(Director)
 
Trưởng Ban Văn-Thể-Mỹ
(Chief Commissioner of Literature-Arts-Sports Committee)
 Phạm TúỦy Viên 
(Director)
 
Trưởng Ban Tổ-Chức Kế-Hoạch
(Chief Commissioner of Organization and Planning Committee)
Phạm HuấnỦy Viên 
(Director)
 
Trưởng Ban Kỷ-Thuật 
(Chief Commissioner of Information Technology Committee)
Đỗ Thanh Hải
Nguyễn Đăng Điền
Ủy Viên 
(Director)
 
Trưởng Ban Kinh-Tế Tài-Chánh 
(Chief Commissioner of Economic and Financial Committee)
Nguyễn Tấn VũỦy Viên 
(Director)
 
 Trưởng Ban Giáo Lý
(Chief of Doctrine Committee)
 Phạm Cao Công KhanhỦy Viên 
(Director)
 
 Trưởng Ban Truyền Thông
(Chief of Media Committee)
Hồ ThiỦy Viên 
(Director)
 
  Ủy Viên 
(Director)
 Trần Minh Thành
  Ủy Viên 
(Director)
 Trần Trung Dung
    Ủy Viên 
(Director)
 Lê Xuân Hằng
    Ủy Viên 
(Director)
Nguyễn Thạnh
    Ủy Viên 
(Director)
 Tạ Ánh Minh
    Ủy Viên 
(Director)
 Nguyễn Sơn Trải
    Ủy Viên 
(Director)
 TBD
    Ủy Viên 
(Director)
TBD

Comments