Tổ Chức‎ > ‎

Ban Điều Hành - 2014-2016
 Ban Chấp Hành
(The Executive)
 
Hội Đồng Quản Trị
(Board of Directors)
 
 Hội Trưởng 
(President)
Trương Nguyễn Đăng Khoa Chủ Tịch
(Chairman)
 Ngô Thiện Đức 
 Phó Hội Trưởng Nội Vụ
(Vice President Internal Affairs)
Hồ Thi
Phó Chủ Tịch
(Vice Chairman)
 
 Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ
(Vice President External Affairs)
Trương Công Lý Phó Chủ Tịch
(Vice Chairman)
 
 Tổng Thư Ký
(General Secretary)
Đỗ Thanh Hải Thư Ký
(Secretary)
 
 Thủ Quỹ
(Treasurer)
Võ Thị Hồng Hoa
Hồ Lynn (Mỹ Tú)
Thủ Quỹ
(Treasurer)
 
       
Trưởng Ban Văn-Hóa Xã-Hội
(Chief Commissioner of Cultural and Social Committee)
Lê Tuấn Anh Ủy Viên 
(Director)
 
 Phó Ban  Hồ Lynn (Mỹ Tú)  Ủy Viên 
(Director) 
 
Trưởng Ban Văn-Thể-Mỹ
(Chief Commissioner of Literature-Arts-Sports Committee)
Phan Minh Hiệp Phụ Tá Chủ Tịch
(Chairman Assistant)
 
 Phó Ban  Phạm Tú  Ủy Viên 
(Director)
 
Trưởng Ban Tổ-Chức Kế-Hoạch
(Chief Commissioner of Organization and Planning Committee)
Phạm Huấn Ủy Viên 
(Director)
 
Trưởng Ban Kỷ-Thuật 
(Chief Commissioner of Information Technology Committee)
Đỗ Thanh Hải 
(interim)
 
 Phó Ban Phạm Dũng  Ủy Viên 
(Director)
 
Trưởng Ban Kinh-Tế Tài-Chánh 
(Chief Commissioner of Economic and Financial Committee)
Nguyễn Vũ Ủy Viên 
(Director)
 
                                        Phó Ban  Nguyễn Thu Thuỷ Uỷ Viên
(Director)
 
 Trưởng Ban Giáo Lý
(Chief of Doctrine Committee)
Lê Minh Đạo 
Ủy Viên 
(Director)
 
 Phó Ban Phạm Cao Công Khánh  Ủy Viên 
(Director)
 
 Trưởng Ban Truyền Thông
(Chief of Media Committee)
Trần Chí Dũng Ủy Viên 
(Director)
 
                                        Phó Ban  Trần Nghĩa
 Ủy Viên 
(Director)
 
    Ủy Viên 
(Director)
 Trần Minh Thành
    Ủy Viên 
(Director)
 Trần Trung Dung
      Ủy Viên 
(Director)
 Lê Xuân Hằng
      Ủy Viên 
(Director)
 Tạ Ánh Minh
      Ủy Viên 
(Director)
 Nguyễn Sơn Trải
      Ủy Viên 
(Director)
 Trịnh Ngọc Túy
       Ủy Viên 
(Director)

 Trương Nguyễn Đăng Khoa
      Ủy Viên 
(Director)
 Nguyễn Kim Thế Vinh
      Ủy Viên 
(Director)
 Peter Nguyễn
    
Ċ
Hai Binh's Family,
Nov 27, 2014, 8:30 AM
Comments