Thông Báo số 2

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Bát Thập Thất Niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

 

Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại

14072 Chestnut Street, Westminster, CA 92683

=============================================================================

THÔNG BÁO

V/v Bầu Cử Thành Phần Lãnh Đạo

 

Kính Bạch Hội Thánh,

Kính gởi quý Trưởng, quý anh chị em thanh thiếu niên Đại Đạo Thanh Niên Hội,

 

Ban Chấp Hành Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại (BCH ĐĐTNH-HN) nhiệm kỳ 2010-2012 sắp mãn nhiệm và để chuẩn bị bầu BCH mới vào dịp Đại Hội Kỳ 6 tại Houston-Texas, Thể Lệ Bầu Cử đã được BCH thông qua và một Ủy Ban Bầu Cử (UBBC) đã được thành lập vào cuộc họp BCH ngày 8 tháng 6 năm 2012. UBBC có trách nhiệm mọi việc liên quan đến bầu cử các trách vụ vào Ban Chấp Hành, Hội Đồng Quản Trị (HĐQT)  ĐĐTNH-HN dựa theo Thể Lệ Bầu Cử.

 

Ủy Ban Bầu Cử gồm có:

            Trưởng Ban:    Trưởng Đỗ Thanh Hải (hiện là trưởng Ban Kỷ Thuật)

            Thư Ký:           Nguyễn Thái Liêu Bảo Trân (hiện là trưởng Ban Xã Hội)

            Phụ Tá:            Nguyễn Tấn Vũ (hiện là Hội Phó Ngoại Vụ)

 

Mọi đóng góp ý kiến, liên lạc, cũng như nộp đơn ứng cử, xin gởi về UBBC:

            Email   : banbaucu@caodaiyouth.org

            Địa chỉ bưu điện:

                        ĐĐTNH-HN - UBBC

                        14072 Chestnut Street, Westminster, CA 92683

 

Theo Thể Lệ Bầu Cử được đính kèm, các ĐĐTNH địa phương bầu đại diện vào HĐQT và xin gởi về UBBC vị đại diện đó với đầy đủ họ tên, email, điện thoại liên lạc, và tên đơn vị của mình.

 

Các trách vụ sẽ bình bầu tại Đại Hội là: Hội Trưởng, Hội Phó Nội Vụ, Thủ Quỹ, và thêm 09 Ủy Viên HĐQT. Để ĐĐTNH-HN từng bước ngày một phát triển vững mạnh, chúng tôi rất mong quý Trưởng, quý anh chị em thanh thiếu niên ĐĐTNH hưởng ứng tham gia ứng cử vào thành phần lãnh đạo trong cơ cấu tổ chức ĐĐTNH-HN. Đơn Ứng Cử được đính kèm đây để quý anh chị điền vào và gởi về UBBC.

 

Kính chào quyết-tâm đoàn-kếtdấn thân vì Đạo, phục vụ nhơn sanh”.

California, ngày 12 tháng 6 năm 2012

Ủy Ban Bầu Cử - ĐĐTNH-HN

Ċ
Hai Binh's Family,
Jun 28, 2012, 1:49 PM
Ċ
Hai Binh's Family,
Jun 28, 2012, 1:49 PM
Ċ
Hai Binh's Family,
Jun 28, 2012, 1:49 PM
Comments