Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới kỳ 6

Địa điểm: Thánh Thất Cao Đài Houston - Texas

8415 South Breeze Drive, Houston TX 77071

Thời gian: Lễ Lao Động Hoa Kỳ, vào ngày 1 và 2 tháng 9 năm 2012

(nhằm ngày 16 và 17 tháng 7 năm Nhâm Thìn)

"DẤN THÂN VÌ ĐẠO, PHỤC VỤ NHƠN SANH"

Đại Hội 6 on Youtube