Ban Chấp Hành - 2007-2010

Hội Trưởng : Ngô Thiện Đức

Phó Hội Trưởng - Nội Vụ : Võ Thành Tâm

Phó Hội Trưởng - Ngoại Vụ : Nguyễn Kim Thế Vinh

Tổng Thư Ký : Trần Trung Dũng

Thủ Quỹ : Hồ Thảo Trang, Nguyễn Huỳnh Mai

Kiểm Soát : Trần Minh Thành, Lâm Nguyên