Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới Kỳ 7

Địa điểm: Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Orange County, California

14072 Chestnut Street,

Westminster, CA 92683 (Map - StreetView)

Thời gian: Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, vào ngày 4, 5, và 6 tháng 7 năm 2014

(nhằm ngày 8, 9, 10 tháng 6 năm Giáp Ngọ)

"MẦM NON ĐẠI ĐẠO, TÔ THẮM THANH KỲ"

* Thông Báo Số 2 - Học Bổng Đại Đạo Thanh Niên Hội

* Thông Báo Số 1 - Thời gian và địa điểm

Facebook