Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới kỳ 9

Địa điểm: Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Wichita, Kansas

5505 North Armstrong Street

Wichita, KS 67204

United States

(Google Map)

Thời gian: Sau Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, vào ngày 6, 7, và 8 tháng 7 năm 2018