Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới Kỳ 8

Địa điểm: Thánh Thất San Jose, California

1479 South White Road, San Jose, CA 95127 (Map - StreetView)

Thời gian: Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, vào ngày 2, 3, và 4 tháng 7 năm 2016

"HỌC ĐẠO, GIÚP ĐỜI"

"STUDY HARD, PLAY HARD"