Ban Tổ Chức ĐHTNHNCĐ Thế Giới Lần I

Board Members:

  • Phạm Cao Công Khanh (Portland, OR)
  • Thái Nguyễn Quế Châu (Westminster, CA)
  • Trần Dũng (Federal Way, WA)
  • Dương Thanh Vân (Renton, WA)
  • Nguyễn Lan-Anh (Montreal, Canada)
  • Hồ Phước (resign - San Bernardino, CA)
  • Lê Lộc (Mountain View, TX)
  • Trần Minh Thành (resign - San Jose, CA)
  • Nguyễn Diễm (resign - San Diego, CA)
  • Nguyễn Thanh Hiền (Sydney, Australia)
  • Lê Tuấn Anh (substitute - New Orleans, LA)
  • Phú Lục Long (Calgary, Canada)
  • Trương Trọng Nhân (Westminster, CA)

Conference Committee:

  • Sound system: Huỳnh Sơn
  • Music Entertainment: Phạm Tú
  • Technical System and Stage Preparation: Võ Khánh
  • Volunteer Resource: Trương Nguyễn Đăng Khoa, Trương Trọng Nhân
  • Receptionists: Việt Trinh, Kim Kha, Ngọc Linh, Ngọc Liễu
  • Decoration: Đặng Khanh, Lan Anh
  • Ẩm Thực: Châu Đạo California
  • Security: Lê Long, Trần Nghĩa
  • Press Release: Ngô Thiện Đức
  • Transportation: Trương Trọng Nhân
  • Treasurer: Thái Nguyễn Thiên Chương
  • First Aid: Thái Nguyễn Quế Châu
  • Photography: Jason Hồ Thi, Phong
  • Scrap Book: Vân Long, Quế Châu, Phạm Dũng, Nguyễn Diễm
  • Lodging Research: Bùi Trí
  • Registration & Invitation Letter: Trí, Dũng, Khánh, Trọng Nhân
  • Conference Evaluation: Quang, Nguyên, Thu, Vân Long
  • Program Manager: Dũng, Trọng Nhân, Thiện Đức, Phạm Khánh
  • MC: Dũng, Trọng Nhân, Thiện Đức
  • Budgeting/Cost Projection: Bùi Trí
  • Pre & Post conference event: Thiên Chương, Tài Nhân
  • Logo: Nguyên Lâm
  • Conference Theme Song: Phạm Tú
  • Conference Gate: Decoration Committee
  • Souvenirs and Pins: Trần Dũng, Thiên Chương
  • Website: Khánh, Phạm Dũng, Thanh Vân
  • Conference Workbook: Trần Dũng, Thiên Chương, Trương Nguyễn Đăng Khoa