Đại Hội 8 - Thông Báo - Học Bổng Đại Đạo Thanh Niên Hội 2016

Post date: Jan 23, 2016 3:59:12 AM

Học Bổng Đại Đạo Thanh Niên Hội – Hải Ngoại nhằm khích lệ tinh thần và một chút tài chánh để khuyến khích những thành viện hiểu biết những căn bản của Đại Đạo Thanh Niên Hội, và có lý tưởng phục vụ cho gia đình, học đường, và xã hội...

Học Bổng ĐĐTNH 2016