Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới kỳ VI - Thông Báo 01

Post date: Jun 23, 2012 12:42:28 PM

Địa điểm: Thánh Thất CAO ĐÀI HOUSTON, TEXAS, 8415 S. Breeze Dr, Houston TX 77071

Thời gian: Lễ Lao Động Hoa Kỳ, vào ngày 1 và 2, tháng 9 năm 2012 (nhằm ngày 16 và 17 tháng 7 năm Nhân Thìn)

THÔNG BÁO số 1

Trang Nhà Đại Hội kỳ VI