Giới Thiệu Đôi Chút Về Seattle, Washington

Post date: Apr 18, 2013 3:30:11 PM

Trương Nguyễn Đăng Khoa xin giới thiệu Đôi Chút Về Thành Phố Seattle, tiểu bang Washington, nơi đăng cai tổ chức Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Tiến Bước II.