Kháng Nghị Thư Gửi Chính Phủ Nước CHXHCNVN

Post date: Sep 10, 2013 8:52:09 PM

Kháng Nghị Thư

V/v Báo Xa Lộ Pháp Luật đã đăng loạt bài về Đạo Cao Đài qua các số báo 33, 34, 35, và 36 mang nội dung bôi nhọ Đạo Cao Đài, đồng thời có chủ ý xúc phạm Đấng Giáo Chủ, Hộ Pháp Phạm Công Tắc.