Phân Ưu Bác Trần Thị Mỹ

Post date: Jun 30, 2012 8:22:54 PM

Phân Ưu - Trần Thị Mỹ (Poster and Radio)

Đại Đạo Thanh Niên Hội- Hải Ngoại thành kính chia buồn cùng tang quyến. Xin cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát bố hóa độ rỗi chơn linh Bác TRẦN THỊ MỸ sớm được siêu thăng về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.