Phân Ưu cùng H/H Trương Công Lý

Post date: Apr 17, 2013 3:16:31 PM

Đại Đạo Thanh Niên Hội- Hải Ngoại thành kính chia buồn cùng hiền huynh Trương Công Lý và tang quyến. Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát bố hóa độ rỗi chơn linh Đạo Hữu Trương Thị Ánh Hồng sớm đuợc siêu thăng, yên nghỉ nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Phân Ưu Poster