Phân Ưu đến Huynh Trưởng CTS Lê Minh Hoàng

Post date: Aug 26, 2013 6:25:47 AM

Đại Đạo Thanh Niên Hội- Hải Ngoại thành kính chia buồn cùng hiền huynh

Lê Minh Hoàng và tang quyến.

Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát bố hóa

độ rỗi chơn linh Hiền Tỷ Lễ Sanh HƯƠNG Ý sớm đuợc siêu thăng,

yên nghỉ nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, cao thăng Thiên Vị.

Phân Ưu Poster