Phân Ưu G/Đ Nữ Cựu Phó Trị Sự LÊ THỊ CHIỂU

Post date: Jun 13, 2017 5:28:43 PM

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn, Thân Mẫu của Hiền Huynh Ngô Khắc Vũ,

Hộ Vụ Thánh Thất San Jose, là:

Cựu Phó Trị Sự LÊ THỊ CHIỂU

Đã qui vị vào lúc....