Phân Ưu Gia Đình Cựu CTS ĐỖ DANH DỰ Đã Qui Vị

Post date: Mar 17, 2014 8:50:27 PM

Cựu CTS ĐỖ DANH DỰ Đã Qui Vị

Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại thành kính chia buồn cùng Trưởng Đỗ Thanh Hải cùng tang gia hiếu quyến.

Xin nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát bố hóa độ rỗi chơn linh hiền huynh ĐỖ DANH DỰ

sớm được siêu thăng về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, cao thăng thiên vị.