Phân Ưu Gia Đình H/H Phạm Văn Giáo

Post date: Mar 17, 2014 9:19:59 PM

Phân Ưu Gia Đình H/H Phạm Văn Giáo

Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại thành kính chia buồn cùng Trưởng Phạm Huấn và tang gia hiếu quyến. Xin nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát bố hóa độ rỗi chơn linh hiền huynh PHẠM VĂN GIÁO sớm được siêu thăng về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.