Phân Ưu Hiền Huynh Cựu CTS Phan Văn Hồ đã qui vị

Post date: Nov 14, 2013 3:28:20 PM

Poster

Phân Ưu - Cựu CTS PHAN VĂN HỒ Đã Qui Vị

Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.

Xin nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát bố hóa độ rỗi chơn linh hiền huynh Phan Văn Hồ

sớm được siêu thăng về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, cao thăng thiên vị.