Quan Điểm

Post date: Sep 3, 2016 1:49:17 PM

Trích Yếu: V/v Bài tham luận "Trở về nguồn theo dòng chính của Đạo" và

Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại kỳ 8

Ngày 4 tháng 9, 2016 nhằm ngày 4 tháng 8 năm Bính Thân

Tại Thánh Thất Houston, 841 South Breeze, Houston Texas

Chi tiết bài Quan Điểm