Thông Báo Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới kỳ 9

Post date: May 29, 2018 4:53:31 PM

Địa điểm: Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Wichita, Kansas

5505 North Armstrong Street

Wichita, KS 67204

United States

(Google Map)

Thời gian: Sau Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, vào ngày 6, 7, và 8 tháng 7 năm 2018

Trang nhà Đại Hội 9