Thư Cảm Tạ

Post date: Oct 1, 2010 6:00:45 PM

Thư cảm tạ của Ban Tổ Chức Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới Kỳ 5 - Cảm Tạ