Trại TIẾN BƯỚC II - Tháng 7, 2013

Được tổ chức vào các ngày 5, 6, và 7 tháng 7 năm 2013 tại tiểu bang Washington, Hoa Kỳ

Lake Sammamish State Park

2000 NW Sammamish Rd.

Issaquah, Washington, 98027 - USA

(Map)