Trại TIẾN BƯỚC III - ngày 1, 2, 3, và 4 tháng 7 năm 2017

Trại TIẾN BƯỚC III - Tháng 7, 2017

Được tổ chức vào các ngày 1, 2, 3, và 4 tháng 7 năm 2017 tại tiểu bang California, Hoa Kỳ

Balboa Camp - San Diego

1207 Upas Street, San Diego, California - USA

(Map)